• menu icon
cens logo

園藝工具及相關產品 | 園藝農業機械:

農用高壓噴槍

農用高壓噴槍

85505

Volume: Tip-L 2.5m/m (Standard); 2.0~5.0 GPM Distance: 30~36 Feet (St...

高壓噴槍

高壓噴槍

85605

Volume: Tip - L 2.5mm (standard); 2.0~5.0 GPM Distance: 30~36 Feet (...

高壓噴槍

高壓噴槍

85606

Volume: Tip-L 2.5m/m (Standard); 2.0~5.0 GPM Distance: 30~36 Feet (St...

清洗用高壓噴槍

清洗用高壓噴槍

J-TYPE-80600

Pressure: 0~800PSI Volume: Tip-L 2.5m/m (Standard); 2.0~5.0 GPM 選用...

高壓噴槍

高壓噴槍

J-TYPE-80900

Pressure: 0~800PSI Volume: Tip-L 2.5m/m (Standard); 2.0~5.0 GPM 選用...

高壓噴槍

高壓噴槍

J-TYPE-81200

Pressure: 0~800PSI Volume: Tip-L 2.5m/m (Standard); 2.0~5.0 GPM 選用...

1 Free 特殊噴槍

1 Free 特殊噴槍

B-1Free-80900

3~5M, 1~3GPM, 800psi Max

高壓噴嘴

高壓噴嘴

B-1 Free, B-2 Free, B-4 Free

B-1-Free噴頭 : 長度有80600 (2 Feet) / 80900 (3 Feet) / 81200 (4 Feet) 可選擇 ...

高壓噴嘴

高壓噴嘴

S-1 Free, S-2 Free, S-3 Free,S-type,J-type

S-1-Free噴頭 : 長度有80600 (2 Feet) / 80900 (3 Feet) / 81200 (4 Feet) 可選擇 ...

公司名稱: 和興科技噴霧有限公司

發送詢問函給廠商